Uniwersytet Warszawski Misja. Strategia rozwoju

Dokumenty strategiczne Uniwersytetu Warszawskiego

  • „Misja Uniwersytetu Warszawskiego”

 

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję UW”, w której za fundament funkcjonowania uczelni uznano jedność nauki i nauczania. Kształcenie i badania, nierozerwalnie ze sobą powiązane, są filarami działalności Uniwersytetu. By mogły się właściwie rozwijać, uczelnia musi dbać także o inne sfery funkcjonowania.

 

Misja UW z 26 września 2001 r.

 

  • „Strategia Uniwersytetu Warszawskiego”

 

Strategia „UW” została uchwalona przez Senat 13 marca 2002 roku. 17 grudnia 2008 przyjęto jej obecnie obowiązującą – rozszerzoną wersję. W nowszym tekście pojawiły się m.in. odwołania do europejskich idei „kształcenia przez całe życie” i „gospodarki opartej na wiedzy”. Podkreślono też społeczną rolę uczelni, której historia i tradycja zobowiązują do angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

 

Strategia UW z 13 marca 2002 r. (pdf)

Strategia UW z 17 grudnia 2008 r. (pdf)

 

  • „Strategia Średnioterminowa Uniwersytetu Warszawskiego”

 

25 czerwca 2014 roku Senat UW przyjął Strategię średnioterminową Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018, będącą uszczegółowieniem Strategii z grudnia 2008 roku.

 

Strategia średnioterminowa UW na lata 2014-2018 (pdf)

Więcej o Uniwersytecie

W 2014 roku rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników.

Od tamtej pory na czelni trwa dostosowanie wewnętrznych procedur i przepisów do zaleceń zebranych w europejskich dokumentach. Proces ten jest postrzegany przez Uniwersytet jako kolejny krok w realizacji celów strategicznych uczelni, takich jak zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków rozwoju oraz przyciąganie na uczelnię naukowców z zagranicy prowadzących badania na najwyższym poziomie.

 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie: Europejska Karta Naukowca