Uniwersytet Warszawski Kompetencje rektora

Rola rektora w życiu uczelni, zakres obowiązków czy nawet długość urzędowania zmieniały się na przestrzeni lat, wraz z przemianami samego Uniwersytetu i jego otoczenia. Wielu z rektorów przeszło do historii, dzięki swej niezwykłej osobowości i autorytetowi, jakim się cieszyli. Wspólnie zbudowali prestiż, z jakim wiąże się piastowanie funkcji rektora Uniwersytetu Warszawskiego – największej polskiej uczelni, będącej wzorem do naśladowania dla innych. Często głos rektora UW traktowany jest jako głos całego środowiska akademickiego.

 

Rektor, wyłaniany na UW w drodze wyborów, kieruje działalnością uczelni, podejmuje najważniejsze decyzje, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz. Kieruje pracami Senatu. Jest wspierany przez prorektorów, których zakres obowiązków sam ustala. Do konkretnych zadań powołuje zespoły i komisje rektorskie. Kadencja rektora trwa 4 lata, może on pełnić swą funkcję maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu.

 

Rektor jest odpowiedzialny za właściwe informowanie o działalności uczelni ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przedstawia ministrowi roczne sprawozdanie z działalności uczelni oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego, przekazuje resortowi uchwały dotyczące m.in. zmian w statucie uczelni lub uruchomienia bądź zamknięcia kierunku studiów.

 

Zgodnie ze Statutem UW z 2006 roku:

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • kieruje działalnością uczelni,
 • reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz,
 • jest autorem strategii rozwoju uczelni, którą uchwala Senat; czuwa nad jej realizacją,
 • jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki,
 • tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne,
 • nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą,
 • jest odpowiedzialny za właściwe działanie uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • tworzy studia podyplomowe,
 • zawiera umowy o współpracy z instytucjami zagranicznymi,
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Zgodnie ze Statutem UW z 2019 roku:

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • kieruje działalnością uczelni,
 • reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz,
 • jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 • przygotowuje projektu Statutu i jego zmian, a także projekt strategii Uniwersytetu i jej zmian,
 • składa sprawozdanie z realizacji strategii Uniwersytetu,
 • powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych na Uniwersytecie oraz określa zakres ich obowiązków,
 • określa i prowadzi politykę kadrową,
 • określa politykę w zakresie badań i kształcenia,
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
 • tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • nadaje regulamin organizacyjny Uniwersytetu,
 • zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi,
 • prowadzi gospodarkę finansową Uniwersytetu,
 • tworzy komisje i zespoły rektorskie.
Akty prawne określające kompetencje rektora UW:

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity ustawy z 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami)

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf, ustawa z 20 lipca 2018)

Statut UW (tekst jednolity z 20 marca 2012)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, 26 czerwca 2019)