Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Nadzoruje organizację procesu dydaktycznego na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, zwanych dalej łącznie „studiami”, a także kursów specjalnych.

 

Nadzoruje organizację i przebieg rekrutacji na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Podejmuje decyzje w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia.

 

Podejmuje decyzje w sprawie zwolnień z opłat egzaminacyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Nadzoruje proces zapewniania jakości kształcenia.

 

Nadzoruje realizację zasad potwierdzania efektów kształcenia.

 

Podejmuje decyzje w sprawie odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej podstawowej jednostki organizacyjnej dotyczących toku studiów.

 

Podejmuje decyzje w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców.

 

Podejmuje decyzje w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za studia pracowników i dzieci pracowników Uniwersytetu Warszawskiego – we współpracy z prorektorem ds. kadr i polityki finansowej.

 

Podejmuje decyzje w sprawie legalizacji dokumentów studenckich i doktoranckich do prawnego obrotu zagranicznego.

 

Sprawuje nadzór nad poprawnością dyplomów wystawianych dla absolwentów studiów oraz kursów specjalnych na Uniwersytecie oraz ich podpisywaniem.

 

Podejmuje decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia i inne formy kształcenia, określa warunki finansowe ich studiowania oraz podejmuje decyzje dotyczące toku studiów dla cudzoziemców.

 

Rozpatruje wnioski cudzoziemców (studentów i doktorantów) w sprawie przedłużania i zwolnień z opłat za  usługi edukacyjne.

 

Opiniuje wnioski o stypendia rządowe w ramach umów bilateralnych oraz innych ofert stypendialnych.

 

Nadzoruje rozdział środków  na stypendia zagraniczne, staże i kursy językowe.

 

Nadzoruje rozdział funduszu pomocy materialnej (ze środków ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego) dla studentów i doktorantów.

 

Nadzoruje procedurę przyznawania miejsc dla studentów i doktorantów (w tym cudzoziemców) w domach studenckich, domu pracownika naukowego i innych obiektach.

 

Współdziała z samorządem studentów, samorządem doktorantów oraz organizacjami studenckimi i doktoranckimi.

 

Nadzoruje działalność studenckich i doktoranckich kół naukowych oraz studenckiego i doktoranckiego ruchu kulturalnego i sportowego.

 

Podejmuje decyzje dotyczące rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz nadzoruje prowadzenie rejestru tych organizacji.

 

Podejmuje decyzje dotyczące uchylania uchwał organu uczelnianej organizacji studenckiej lub doktoranckiej niezgodnych z przepisami ustawowymi i Statutem Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Sprawuje nadzór nad procedurą przyznawania funduszy dla uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

 

Sprawuje nadzór nad działalnością rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów oraz podejmuje decyzje dotyczące wniosków rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i doktorantów.

 

Nadzoruje wykonywanie orzeczeń komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów w pierwszej i drugiej instancji.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi: Szkołą Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Uniwersytetem Otwartym UW.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej: Biurem Spraw Studenckich, Biurem ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Biurem ds. Rekrutacji, Biurem ds. Jakości Kształcenia, Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW, Biurem Współpracy z Zagranicą – w zakresie spraw studenckich, Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, Biurem Spraw Socjalnych – w zakresie domów studenta.

 

Uczestniczy w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – jako przewodnicząca.

 

Uczestniczy w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego  – jako przewodnicząca.

 

Wykonuje inne prace zlecone przez Rektora.

Kadencja 2016-2020

Funkcję prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika.

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl