Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. naukowych

Nadzoruje wystąpienia do ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące działalności badawczej.

 

Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi.

 

Sprawuje nadzór nad badaniami w ramach umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w ramach konsorcjów.

 

Sprawuje nadzór i opiniuje wnioski dotyczące działalności statutowej.

 

Sprawuje nadzór nad międzynarodowymi projektami badawczymi (zawieranie kontraktów i realizacja programów).

 

Sprawuje nadzór nad wystąpieniami do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i realizacją przyznanych środków.

 

Nadzoruje wystąpienia o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów.

 

Sprawuje nadzór nad umowami bilateralnymi z partnerami zagranicznymi.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi: Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Wydawnictwem UW.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej: Biurem Obsługi Badań, Biurem Współpracy z Zagranicą, z wyjątkiem spraw studenckich.

 

Wykonuje inne prace zlecone przez Rektora.

Kadencja 2016-2020

Funkcję prorektora UW ds. naukowych pełni dr hab. Maciej Duszczyk.

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl