Uniwersytet Warszawski UW wobec projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

UW wobec projektu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

Rola statutu uczelni według projektu ustawy

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowa wersja Prawa o szkolnictwie wyższym ma wejść w życie 1 października 2018 roku. Jedną z kluczowych zmian, które wprowadzić ma ustawa, jest przeniesie decyzji dotyczących wewnętrznej organizacji uczelni z poziomu regulacji krajowych na poziom przepisów wewnętrznych. To statut uczelni – a nie jak dotychczas ustawa – ma definiować sposób działania uniwersytetu. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w październiku 2018 roku, uczelnie będą miały rok, aby na nowo przygotowywać swoje statuty, z uwzględnieniem zmian w prawie.

 

Proces wewnętrznych konsultacji dot. dostosowania wewnętrznym regulacji UW do zapisów nowej ustawy

1. Warsztaty otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej

I tura – 8 spotkań, marzec 2018 rok

Pracownicy, doktoranci, studenci oraz absolwenci reprezentujący różne uniwersyteckie jednostki rozmawiali o najważniejszych obszarach funkcjonowania uczelni: kształceniu, prowadzeniu badań, rozwoju kadry. Zastanawiali się, co w obecnie obowiązujących przepisach utrudnia im naukę, pracę i planowanie kariery, jakie bariery należałoby usunąć oraz jak przepisy nowej ustawy wykorzystać, aby osiągnąć cele uniwersytetu.

W maju opublikowano raport podsumowujący I turę warsztatów. >>

 

II tura – 27 i 28 czerwca 2018 roku

Przedmiotem dyskusji podczas II tury warsztatów były pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki i zespół rektorski.

 

2. Zespoły rektorskie, tzw. think tanki, które przygotują scenariusze rozwiązań w 6 obszarach

W marcu 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał 5 zespołów, których członkami są pracownicy różnych uniwersyteckich jednostek, a także reprezentanci studentów i doktorantów. Zadaniem think tanków jest opracowanie szkiców rozwiązań w obszarach, które ma zmienić nowa ustawa. Planowane jest powołanie 6 zespołu, który zajmie się obszarem administracji i gospodarki finansowej.

 

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia doktorantów – Szkół Doktorskich

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia na UW

→ Zespól rektorski ds. przygotowania założeń nowego modelu wyłaniania władz na UW

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej organizacji i struktury UW

→ Zespół rektorski ds. przygotowania założeń nowej procedury nadawania stopni i tytułów na UW

 

20 czerwca opublikowano materiały zawierające pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki i zespół rektorski. Więcej >>

 

3. Prace w Senacie UW

Prace nad dostosowaniem regulacji uniwersyteckich do nowej ustawy będą prowadzone także w komisjach senackich.

 

Wyniki wszystkich debat zostaną przekazane Senatowi UW. To jego zadaniem będzie opracowanie nowego statutu uczelni, który zacznie obowiązywać od października 2019 roku.

Projekt ustawy

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wersji z 14 czerwca 2018 roku (uwzględniający zmiany wprowadzone w trakcie I i II czytania) dostępny jest na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl

Informacje na temat przebiegu prac nad projektem ustawy dostępne są na stronie: legislacja.rcl.gov.pl 

Informacje na temat procedowania projektu ustawy przez Sejm RP dostępne są na stronie: sejm.gov.pl

Senat UW wobec projektu ustawy

Senat UW podczas posiedzenia 6 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego w Polsce >>

KRASP wobec projektu ustawy

28 marca 2018 roku Komisja Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ds. strategicznych problemów szkolnictwa wyższego opublikowała 6 raportów dotyczących projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Raporty zawierają wstępne analizy, komentarze i opinie do projektu nowych przepisów, a także propozycje zmian w tekście ustawy >>

6 czerwca 2018 roku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała oświadczenie dotyczące projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce >>

Zaangażowanie UW w debatę nad projektem nowej ustawy (2016-2018)

UW bardzo aktywnie uczestniczył w dwuletniej debacie dot. kształtu nowego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Pracownicy UW brali udział w pracach Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki oraz konferencjach NKN (jedna z nich odbyła się na UW). Uczelnia zorganizowała warsztaty dla członków społeczności akademickiej dotyczące zagadnień, które w wyniku nowej reformy miały się zmienić (maj 2017). Gdy we wrześniu 2017 roku zaprezentowano nową ustawę, ministerstwo otrzymało dwa pakiety uwag do projektu: przygotowane przez zespół rektorski oraz nadesłane do rektoratu przez członków społeczności UW. W grudniu 2017 roku stanowisko w sprawie reformy zajął Senat uczelni.

 

Aktualności

Informacje o działaniach UW związanych z nową ustawą są publikowane na bieżąco na stronie głównej UW: www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0.

 

Pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki

Rektor UW o najważniejszych zapisach nowej ustawy

Uniwersytecka debata o ustawie

 

Archiwum aktualności >>