Uniwersytet Warszawski Praca dla studentów i doktorantów UW

Praca dla studentów i doktorantów UW

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różnym formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, obecnie trudniejszym do utrzymania czy uzyskania. Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źródeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań.

 

Ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy

Uniwersytet Warszawski, wykorzystując posiadane zasoby, uruchomił ogólnouniwersytecki system pośrednictwa pracy. Wśród jego elementów już dziś znajdują się:

  • BAZA OFERT – zawierająca ogłoszenia o pracę skierowane do studentów i doktorantów, dostępna na głównej stronie internetowej UW;
  • PLATFORMA „KNOW-HOW” – dostępne w jednym miejscu praktyczne informacje związane z realizacją projektu, takie jak informacje o możliwych formy zatrudnienia studentów i doktorantów; informacje o zasadach uzyskiwania dofinansowania, wzory umów, wzory wniosków;
  • WSPARCIE W KOMUNIKACJI – wykorzystanie ogólnouniwersyteckich uniwersyteckich kanałów social media, by zamieszczone w bazie ogłoszenia dotarły do jak najszerszej grupy potencjalnie zainteresowanych studentów; dodatkowo zostanie również utworzona specjalna grupa na FB poświęcona inicjatywie.

Wsparcie finansowe

Dla Uniwersytetu wspieranie naszych studentów jest niezwykle ważne. W roku 2020 do wykorzystania w ramach stworzonego systemu, z budżetu ogólnouniwersyteckiego przeznaczamy środki – dziś w wysokości do 200 tys. zł – na  refundację do 20% wynagrodzenia  studentów i doktorantów zatrudnionych na UW w ramach tej inicjatywy. Uzyskanie tego dodatkowego finansowania odbywać się będzie na podstawie wniosku kierownika jednostki – szczegóły dostępne są na stronie Biura Karier.

 

Dofinansowania dotyczą zatrudnień dodatkowych i nowych, w szczególności nie obejmują zatrudnień wynikających z realizacji projektów i przedsięwzięć na podstawie umów, które z góry przewidywały zatrudnienie studenta lub doktoranta.

 

Działania ogólnouniwersyteckie

Uniwersytet będzie wspierał tę akcję także przez wykorzystanie możliwości zatrudnienia studentów i doktorantów w zadaniach ogólnouniwersyteckich. Zadań o charakterze tymczasowym, których wykonanie moglibyśmy powierzyć naszym studentom i doktorantom jest wiele. Dziś, wśród nowych potrzeb pojawiają się choćby wspieranie techniczne prowadzenia posiedzeń w trybie zdalnym czy zdalnego nauczania. Pracujemy nad rozwiązaniem systemowym, by można było angażować studentów i doktorantów w zadania ogólnouniwersyteckie. Już dziś chcemy jednak zaproponować im realizację zadań, które mają charakter tymczasowy i często były zlecane osobom, które nie pracują na UW na co dzień.  Pierwsze oferty zatrudnienia z tym związane już wkrótce.

 

Za koordynację inicjatywy odpowiada Biuro Karier UW:

Zapraszamy do kontaktu:

  • jeśli szukają Państwo odpowiedzi na pytania dot. kwestii organizacyjnych,
  • jeśli mają Państwo zadania, do których chcielibyście zatrudnić naszych studentów i doktorantów,
  • jeśli chcieliby się Państwo podzielić się opinią o inicjatywie,
  • jeśli mają Państwo pomysły, jak rozwijać lub ulepszać to przedsięwzięcie
  • innych kwestiach związanych z inicjatywą

e-mail: biurokarier(at)adm.uw.edu.pl

www: biurokarier.uw.edu.pl/home