Regulaminy szkół doktorskich

Drukuj

Senat UW przyjął regulaminy czterech szkół doktorskich UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

W kwietniu Senat UW uchwalił Ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW, a następnie rektor Marcin Pałys wydał zarządzenie o utworzeniu czterech szkół doktorskich na uczelni. Podczas posiedzenia 26 czerwca senatorowie przyjęli regulaminy dla każdej ze szkół.

 

Regulaminy określają wewnętrzną organizację szkół, kompetencje dyrektorów oraz zadania i skład rad szkół. Regulują także kwestie związane z kształceniem w szkole, prawa i obowiązki doktorantów oraz temat stypendiów. W dokumentach znalazły się zapisy dotyczące pracy promotora i promotora pomocniczego, indywidualnego planu badawczego każdego doktoranta oraz przebiegu oceny środokresowej.