Uniwersytet Warszawski Wsparcie socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest obsługiwany przez:
Biuro Spraw Socjalnych

kierownik: Wojciech Płoński
p.o. z-cy kierownika: Julia Stawicka-Janas

 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec

e-mail: bssoc(at)adm.uw.edu.pl

tel. 22 55 20 868, 22 55 22 609, 22 55 20 419, fax 22 55 22 608

Biuro Spraw Socjalnych przyjmuje interesantów w godzinach 10.00–14.00.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa interesantom oraz pracownikom biura zachęcamy do przesyłania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za pośrednictwem Kancelarii Głównej UW lub poczty. Dokumenty złożone w Kancelarii Głównej UW powinny być zabezpieczone przed ujawnieniem zawartych w nich danych osobowych. Wnioski o gruszę dla pracowników oraz gruszę dla dzieci pracowników poniżej 15. roku życia można również składać elektronicznie. Instrukcja dotycząca składania wniosków o świadczenia ZFŚS >>

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych >>

 

Główne zmiany:

 • w przypadku ubiegania się o świadczenia na dzieci powyżej 15 r.ż. do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub na uczelni;
 • wnioski o dofinansowanie wypoczynku można składać do 31 grudnia każdego roku; z tym, że w przypadku wniosków złożonych po 5 grudnia wypłata świadczenia nastąpi w styczniu kolejnego roku kalendarzowego;
 • w przypadku pracowników, których stosunek pracy wygasa lub ulega rozwiązaniu, wniosek o dofinansowanie wypoczynku należy złożyć nie później niż w okresie miesiąca od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy;
 • emeryci i renciści mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
 • ubiegając się o zapomogę do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – niezależnie od rodzaju zapomogi;
 • ubiegając się o zapomogę z tytułu zgonu rodzica do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia;
 • ubiegając się o zapomogę z tytułu zgonu rodzica współmałżonka do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku wdów i wdowców – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka oraz oświadczenie o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego;
 • ubiegając się o zapomogę z tytułu choroby do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • dokument potwierdzający stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • zrównana zostaje wysokość dofinansowania wczasów turystycznych „pod gruszą” dla pracowników, emerytów i rencistów UW
 • wzrasta wysokość dofinansowania wczasów turystycznych „pod gruszą” dla pracowników, emerytów i rencistów UW o dochodach poniżej 1 400,00 zł oraz pracowników, emerytów i rencistów UW samotnych lub samotnie wychowujących dzieci o dochodach poniżej 1 700,00 zł;
 • ustalone zostały dwie stawki zapomóg z tytułu śmierci członka rodziny pracownika, emeryta/rencisty UW oraz z tytułu urodzenia dziecka – 1 300,00 lub 1 000,00 zł w zależności od dochodu;
 • zwiększona została kwota na pożyczki na remont/modernizacje mieszkania lub domu – do 20 000,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzone zostały nowe wzory druków wniosków, które są dostępne w siedzibie Biura oraz zostały udostępnione w aplikacji pod adresem https://generator.ds.uw.edu.pl/, przy pomocy której pracownicy mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku własnego i wypoczynku dzieci drogą elektroniczną.

 

Pytania należy kierować na adres: bssoc@adm.uw.edu.pl.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy finansowanej z ZFŚS:
 • pracownicy, ich dzieci i współmałżonkowie,
 • doktoranci i ich dzieci,
 • renciści i emeryci UW.

 

Rodzaje wsparcia

 

Dokumenty do pobrania