Uniwersytet Warszawski Współpraca z biznesem

Uniwersyteccy naukowcy prowadzą badania we wszystkich dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Uniwersytet, dbając o harmonijny rozwój uczelni, wspiera zarówno badania podstawowe, pogłębiające naszą wiedzę o otaczającym świecie, jak i stosowane, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.

 

Projekty naukowe o aplikacyjnym charakterze, prowadzone wspólnie z firmami komercyjnymi

Przykładem takiej współpracy są m.in. projekty dofinansowane w ostatnich latach przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

  • W 2012 roku konsorcjum utworzone przez Uniwersytet, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz firmę Apator Powogaz SA otrzymało prawie 5 mln zł na badania dotyczące grafenowych, generacyjnych czujników przepływu.
  • W 2013 roku NCBiR przyznał środki m.in. na zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń, tworzony wspólnie przez UW, Politechnikę Śląską, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL, a także na opracowanie systemu komputerowego rzeczywistości rozszerzonej, przeznaczonego do zastosowania w oprogramowaniu edukacyjnym dedykowanym przedmiotom ścisłym, czyli wspólny projekt UW, CTAdventure Sp. z o.o., Smart_Lab Przemysław Mietlarek oraz Fundacji Mobile Open Society Through Wireless Technology.
    • W 2014 roku Uniwersytet otrzymał z NCBiR finansowanie prac prowadzonych w konsorcjach m.in. z: Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Centrum Onkologii, Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie, firmą Sport Medica S.A. oraz dwoma amerykańskimi uniwersytetami Harvard Medical School i University of Pittsburgh przy przedsięwzięciu „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł”; Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz spółką Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych przy przedsięwzięciu „Opracowanie zastosowań w budownictwie, pienistej masy termoizolacyjnej, uzyskiwanej z wykorzystaniem włókien pochodzących z recyklingu makulatury, biomasy oraz przetworzonych polimerów syntetycznych”; Fundacją Praesterno, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi, Politechniką Warszawską i Fundacją Dzieci Niczyje przy przedsięwzięciu „Program wieloaspektowej uniwersalnej profilaktyki agresji elektronicznej adresowany do szkół gimnazjalnych”.

DELab – instytut badawczy ufundowany przez Google

Najnowsze uniwersyteckie przedsięwzięcie to Digital Economy Lab – laboratorium utworzone wspólnie z firmą Google, która sfinansowała koszty związane z projektem. Badania w DELabie prowadzone są w ramach dwóch ścieżek: „inteligentna gospodarka i innowacje” oraz „praca i umiejętności przyszłości”. Naukowcy zajmują się wpływem nowoczesnych technologii na społeczeństwo i gospodarkę. Współpracują z samorządami, innymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami prywatnymi i organizacjami pracodawców w Polsce i Europie. Duża część badań ma aplikacyjny charakter, ich wyniki są wykorzystywane przy kształtowaniu polityki publicznej, a także do opracowania konkretnych rekomendacji dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

 

Google przekazał Uniwersytetowi na powstanie DELabu grant w wysokości miliona USD. UW dołączył tym samym do wąskiego grona uczelni współpracujących z firmą. Google finansuje podobne przedsięwzięcia na najlepszych światowych uniwersytetach, ufundował powstanie instytutów badawczych na Uniwersytecie Stanforda, Oksfordzkim czy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Europie Środkowej to pierwsza taka inicjatywa.

 

Uniwersyteckie spółki dla komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

W 2012 roku Uniwersytet utworzył pierwszą tego typu jednostkę – UWRC sp. z o.o. Na początku 2013 roku spółka podpisała umowę z francuską firmą Advanced Accelerator Applications, zarządzającą laboratoriami w Unii Europejskiej i Szwajcarii. Współpraca dotyczyć będzie produkcji radiofarmaceutyków, substancji promieniotwórczych stosowanych w diagnostyce i leczeniu m.in. nowotworów. Będą one powstawały w Ośrodku Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków, otwartym w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Odbiorcami substancji mogą być szpitale oraz instytucje naukowe w całej Polsce.

 

Planowane jest założenie kolejnych spółek, rozwiązanie takie rozważają Wydział Chemii oraz Centrum Nowych Technologii UW.

 

Komercjalizacja wyników uniwersyteckich badań

W latach 2012-2013 pracownicy UW zgłosili w sumie 40 przedmiotów własności przemysłowej oraz wynalazków w Urzędzie Patentowym RP i poza granicami kraju. W 2014 roku Uniwersytet zgłosił 13 wynalazków w Urzędzie Patentowym RP oraz 4 w trybie międzynarodowym. Urząd Patentowy przyznał UW 9 patentów, za granicą uczelnia uzyskała 12 patentów.

 

Centra eksperckie i laboratoria, których usługi skierowane są do instytucji zewnętrznych

Obecnie na UW działa m.in. Centrum Nauk Sądowych, które na zlecenie przeprowadza ekspertyzy sądowe, wydaje opinie i udziela porad, np. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów. Podobne zadania spełnia Ośrodek Analiz Politologicznych, który na zamówienie opracowuje raporty, ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem polityki. OAP świadczy także usługi doradcze. W otwartym w 2013 roku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych również planowane jest centrum eksperckie oraz certyfikowane laboratoria, wykonujące badania na zlecenie.

 

Międzynarodowe programy Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni zaangażowanych w program Santander Universidades, który zrzesza 1200 uczeni na całym świecie. Inicjatorem programu jest Banco Santander, w Polsce prowadzi go Bank Zachodni WBK. Firmy wspierają organizację programów stypendialnych, realizację projektów naukowych i inicjatyw na rzecz komercjalizacji wyników badań, promują przedsiębiorczość wśród studentów.

Zobacz więcej

 

Usługi dla firm zewnętrznych

Instytucje zewnętrzne mają możliwość wynajmu uniwersyteckich sal i organizacji na terenie uczelni imprez.

Zobacz więcej (Wynajem sal i inne usługi)  

 

Więcej o współpracy

Przydatne kontakty i linki:

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju 

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 727
fax 22 55 20 729

bwr.uw.edu.pl

 

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 730

uott(at)uott.uw.edu.pl

www.uott.uw.edu.pl

 

Biuro Informacji Patentowej

ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 712

www.uott.uw.edu.pl

 

Centra eksperckie, laboratoria, spółki:

UWRC sp. z o.o.

ul. Pasteura 5A

02-093 Warszawa

tel. 601 335 930

 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych   

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

tel. 22 55 26 523

sekretariat(at)cnbc.uw.edu.pl

www.cent3.uw.edu.pl

 

Digital Economy Lab   

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

info(at)delab.uw.edu.pl

www.delab.uw.edu.pl

 

Centrum Nauk Sądowych

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa

tel. 22 55 41 106

cns.uw.edu.pl

 

Ośrodek Analiz Politologicznych

ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa

tel. 22 55 237 32

biuro(at)oapuw.pl

oapuw.pl