Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej

Nadzoruje przygotowanie i realizację polityki kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego w stosunku do nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Nadzoruje realizację zasad polityki płacowej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Podejmuje decyzje w sprawie zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

 

Rozpatruje odwołania od decyzji kadrowych.

 

Nadzoruje procedurę przyznawania miejsc dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w domu pracownika naukowego.

 

Nadzoruje funkcjonowanie systemu finansowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nadzoruje przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego i budżetu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nadzoruje realizację planu rzeczowo-finansowego.

 

Nadzoruje pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z prorektor ds. rozwoju.

 

Podejmuje decyzje w sprawie wykorzystania budżetu centralnego.

 

Nadzoruje przygotowanie wysokości narzutów.

 

Podejmuje decyzje w sprawie zwolnień z narzutów.

 

Nadzoruje przygotowanie zasad wykorzystania środków pozyskanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej: Biurem Spraw Pracowniczych, Biurem Spraw Socjalnych, Kwesturą, Działem Ekonomicznym.

 

Wykonuje inne prace zlecone przez Rektora.

 

W kadencji 2016-2020 funkcję prorektora UW ds. kadrowych i polityki finansowej pełni prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. naukowych  – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021