Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. rozwoju

Koordynuje prace związane z aktualizacją strategii rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego oraz nadzoruje opracowanie strategii wydziałowych.

 

Nadzoruje wdrożenie i realizację programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

 

Nadzoruje realizację polityki przestrzennej.

 

Nadzoruje przygotowanie projektów planów inwestycji i remontów.

 

Nadzoruje realizację inwestycji i remontów.

 

Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących komercyjnego wykorzystania gruntów i budynków oraz komercjalizacji własności intelektualnej.

 

Nadzoruje pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele rozwojowe dla Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koordynuje działalność dotyczącą promocji i kształtowania wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koordynuje współpracę z absolwentami.

 

Sprawuje nadzór nad działalnością kulturalną i sportową prowadzoną na Uniwersytecie.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi: Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii,  Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu, Muzeum UW, Chórem Akademickim UW, Teatrem Hybrydy, Zespołem Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej: Biurem ds. Wspomagania Rozwoju UW, Biurem Programu Wieloletniego i Analiz Systemowych, Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, Działem Zamówień Publicznych, Biurem Promocji UW, Biurem Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów.

 

Wykonuje inne prace zlecone przez Rektora.

W kadencji 2016-2020 funkcję prorektora UW ds. rozwoju pełni prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. naukowych  – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021