Uniwersytet Warszawski Prorektor ds. naukowych

Nadzoruje wystąpienia do ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dotyczące działalności badawczej.

 

Sprawuje nadzór nad projektami badawczymi.

 

Sprawuje nadzór nad badaniami w ramach umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności w ramach konsorcjów.

 

Sprawuje nadzór i opiniuje wnioski dotyczące działalności statutowej.

 

Sprawuje nadzór nad międzynarodowymi projektami badawczymi (zawieranie kontraktów i realizacja programów).

 

Sprawuje nadzór nad wystąpieniami do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i realizacją przyznanych środków.

 

Nadzoruje wystąpienia o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów.

 

Sprawuje nadzór nad umowami bilateralnymi z partnerami zagranicznymi.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi: Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, Wydawnictwem UW.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą jednostek organizacyjnych administracji centralnej: Biurem Obsługi Badań, Biurem Współpracy z Zagranicą, z wyjątkiem spraw studenckich.

 

Wykonuje inne prace zlecone przez Rektora.

W kadencji 2016-2020 funkcję prorektora UW ds. naukowych pełnidr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

 

 

Pozostali członkowie zespołu rektorskiego:

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 22 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora dostępne są na stronie rektor.

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021