Uniwersytet Warszawski Wieloletni plan rozwoju UW

3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2025 uczelnia otrzyma z budżetu państwa około 1 mld złotych na realizację programu „Dobra inwestycja”.koszt programu: 970 mln zł

środki z budżetu państwa: 945 mln zł

środki z budżetu uczelni: 25 mln zł

budynki: 9 nowych, 10 zmodernizowanych

czas realizacji: 2016-2025, pierwsze środki Uniwersytet otrzyma w 2016 roku (3,1 mln zł), kolejne transze dofinansowania będą przekazywane sukcesywnie

 

Cele strategiczne, które Uniwersytet chce osiągnąć dzięki realizacji planu wieloletniego:

  • Uniwersytet dąży do wysunięcia się na pierwsze miejsce wśród uczelni regionu Europy Środkowej oraz dołączenia do grupy 20 najlepszych uczelni Unii Europejskiej.
  • Uczelnia pretenduje do roli najważniejszego w kraju centrum innowacji technologicznych, społecznych i kulturowych. A jednocześnie dąży do większego otwarcia na otoczenie. Ściślejsza współpraca z partnerami zewnętrznymi będzie dla uczelni źródłem inspiracji do inicjowania nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa.
  • Potencjał UW powinien zostać wykorzystany dla rozwoju Polski, przekładać się w sposób bezpośredni na rozwój przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju, podniesienie poziomu życia obywateli oraz jakości życia publicznego.

Inwestycje i projekty, na które Uniwersytet przeznaczy środki z budżetu państwa:

  • Interdyscyplinarne centra badawcze, zajmujące się m.in. lingwistyką i komunikacją z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; naukami ścisłymi, przyrodniczymi i medycznymi w kontekście społecznym; ekonomią i przedsiębiorczością ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i modeli biznesowych.
  • Ośrodki edukacyjne, eksperckie i szkoleniowe – centra współpracy z biznesem, innowacji społecznych, kompetencji cyfrowych, analiz ekonomicznych, współpracy i dialogu. Korzystać z nich będą przedsiębiorcy, władze miejskie, samorządowe i centralne oraz organizacje pozarządowe.
  • Osiedle akademickie z nowoczesną infrastrukturą sportową i kulturalną – obiekty pozwolą zaoferować zagranicznym studentom i pracownikom warunki, które zachęcą ich do przyjazdu do Polski. Umiędzynarodowienie przyczyni się do wzrostu prestiżu UW na arenie międzynarodowej, pozytywnie wpłynie też na pozycję Polski na światowym rynku edukacyjnym.
  • Rozwój istniejącego ośrodka kształcenia przez całe życie.
  • Nowe budynki lub modernizacja już istniejących obiektów dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych m.in. wydziałów: Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Psychologii, Nauk Ekonomicznych, Orientalistycznego, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Pedagogicznego.

Więcej o Uniwersytecie

Wieloletni plan inwestycyjny to program transformacji uniwersytetu. Jest wsparciem nowych celów: dobrego, bardziej nowoczesnego kształcenia, łączenia dyscyplin w ramach uniwersytetu. Część inwestycyjna jest tylko krokiem do osiągnięcia tego celu. Nie chodzi o to, aby powstało kilka nowych obiektów, ale byśmy zmienili procesy, które odbywają się na uniwersytecie – prof. Marcin Pałys, rektor UW. 

 

DOBRA INWESTYCJA

Program wieloletni (pdf)