Uniwersytet Warszawski Misja. Strategia rozwoju

Ostatnie kilkanaście lat było dla Uniwersytetu Warszawskiego okresem intensywnych prac legislacyjnych. Uczelnia musiała dostosować wewnętrzne przepisy do uchwalonego w 2005 roku przez Sejm RP „Prawa o szkolnictwie wyższym”, a następnie do jego gruntownej nowelizacji z 2011 roku. Przyczyną wielu zmian była także konieczność dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej i zasad Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie – w odpowiedzi na nowe trendy, obserwowane nie tylko w polskim, ale i globalnym świecie nauki i szkolnictwa wyższego – Uniwersytet chciał wskazać kluczowe kierunki swego rozwoju, najważniejsze wyzwania, z którymi musi się zmierzyć.

 

26 września 2001 roku Senat UW przyjął „Misję Uniwersytetu Warszawskiego”.

Za fundament funkcjonowania uczelni uznano jedność nauki i nauczania. Uwzględniono misję społeczną Uniwersytetu, który powinien zapewniać powszechny dostęp do wiedzy i umiejętności, oraz misję obywatelską, polegającą na kształceniu elit zdolnych do współpracy mimo różnic w poglądach. W dokumencie wymieniono również misję kulturalną, w ramach której Uniwersytet powinien wspierać dialog między integrującymi się społeczeństwami Europy.

 

„Strategia UW” została uchwalona przez Senat 13 marca 2002 roku. 17 grudnia 2008 przyjęto jej obecnie obowiązującą – rozszerzoną wersję.

W nowszym tekście pojawiły się m.in. odwołania do europejskich idei „kształcenia przez całe życie” i „gospodarki opartej na wiedzy”. Podkreślono też społeczną rolę uczelni, której historia i tradycja zobowiązują do angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju. W dokumencie przedstawiono sześć najważniejszych zadań stojących przed uczelnią:

 • doskonalenie nauczania i programów edukacyjnych – poprzez tworzenie atrakcyjnej, nowoczesnej oferty studiów, obejmującej kierunki interdyscyplinarne i obcojęzyczne oraz poprzez rozwijanie systemu jakości kształcenia,
 • rozwój badań naukowych – wymagający promowania najbardziej aktywnych naukowo pracowników oraz prowadzenia odpowiedniej polityki finansowej i inwestycyjnej,
 • program inwestycyjny – zakładający skupienie uczelni w ramach trzech kampusów oraz nowe inwestycje poprawiające warunki pracy i studiowania,
 • informatyzację uczelni – stały rozwój Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz zintegrowanie systemów informatycznych służących zarządzaniu uczelnią,
 • usprawnienie zarządzania uczelnią – m.in. w zakresie pozyskiwania środków finansowych i systemu podnoszenia kwalifikacji i oceny pracowników,
 • rozszerzenie współpracy z otoczeniem i umiędzynarodowienie uczelni – zarówno w dziedzinie nauczania, jak i badań naukowych.

Od momentu uchwalenia obu dokumentów na Uniwersytecie zaszło wiele zmian, zgodnych z zawartymi w nich postulatami:

 • znacznie wzbogacono ofertę studiów, powstały nowe kierunki obcojęzyczne, a studia międzyobszarowe stały się znakiem rozpoznawczym UW

Zobacz więcej

 • wspierano badania, które stały się równorzędnym źródłem przychodów uczelni

Zobacz więcej

 • obsługa finansów oraz zarządzanie kwestiami kadrowymi już wkrótce odbywać się będzie z użyciem zintegrowanego systemu informatycznego

Zobacz więcej

 • uzupełnieniem „Strategii” z 2008 roku był szczegółowy plan inwestycyjny, w którym założono przeprowadzenie w kolejnych latach ponad 20 inwestycji: zarówno dużych polegających na wzniesieniu nowych budynków, jak i mniejszych obejmujących przebudowę lub renowację istniejących nieruchomości. Plan był od tego czasu kilkukrotnie aktualizowany, a wiele z zaplanowanych inwestycji dobiegło już końca.

Zobacz więcej

 • umiędzynarodowienie uczelni i pozycja Uniwersytetu w Europie i na świecie stało się jednym z najczęściej dyskutowanych w środowisku zagadnień. Będzie ono tematem przewodnim 200. rocznicy założenia uczelni, która przypada w 2016 roku.

 

25 czerwca 2014 roku Senat UW przyjął Strategię średnioterminową Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018, będącą uszczegółowieniem Strategii z grudnia 2008 roku.

Uchwalone przez Senat uczelni dokumenty – „Misja UW” oraz „Strategia UW” – odwołują się do dwustuletniej tradycji instytucji, definiując jednocześnie cele na przyszłość.

W „Misji UW”, przyjętej przez Senat w 2001 roku za fundament funkcjonowania uczelni uznano jedność nauki i nauczania. Uwzględniono misję społeczną Uniwersytetu, który powinien zapewniać powszechny dostęp do wiedzy i umiejętności, oraz misję obywatelską, polegającą na kształceniu elit zdolnych do współpracy mimo różnic w poglądach. W dokumencie wymieniono również misję kulturalną, w ramach której Uniwersytet powinien wspierać dialog między integrującymi się społeczeństwami Europy. Misja UW

W rozszerzonej wersji „Strategii UW” z 2008 roku pojawiły się nowe elementy, nieuwzględnione w pierwszej wersji dokumentu z 2002 roku. W nowszym tekście znaleźć można m.in. odwołania do europejskich idei „kształcenia przez całe życie” i „gospodarki opartej na wiedzy”. Podkreślono też społeczną rolę uczelni, która poprzez swoją historię i tradycję zobowiązana jest do angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju. Strategia UW z 13 marca 2002 r. (pdf) Strategia UW z 17 grudnia 2008 r. (pdf)

25 czerwca 2014 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął dokument będący uszczegółowieniem Strategii z 17 grudnia 2008 r.: Strategia średnioterminowa UW na lata 2014-2018 (pdf)

W 2014 roku rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników. Od tamtej pory na czelni trwa dostosowanie wewnętrznych procedur i przepisów do zaleceń zebranych w europejskich dokumentach. Proces ten jest postrzegany przez Uniwersytet jako kolejny krok w realizacji celów strategicznych uczelni, takich jak zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków rozwoju oraz przyciąganie na uczelnię naukowców z zagranicy prowadzących badania na najwyższym poziomie. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie: Europejska Karta Naukowca

 

Alfabet UW, czyli jaki jest Uniwersytet?

dynamiczny

mimo przywiązania do tradycji i wyznawanych od lat wartości, potrafi zmieniać się i dostosowywać do otaczającego świata, czego dowodem coraz bogatsza oferta studiów i coraz szersze spektrum prowadzonych badań

jaki jeszcze?