Uniwersytet Warszawski Fundusze europejskie

Środki europejskie wykorzystywane przez UW pochodzą ze źródeł: programów ramowych, służących finansowaniu badań, a także funduszy strukturalnych, mających charakter pomocowy, przeznaczanych na projekty wspierające rozwój gospodarczy i społeczny słabiej rozwiniętych regionów. Uniwersytet uczestniczy także w programach wspierających mobilność akademicką.

 

Programy ramowe

Uniwersytet z dużym powodzeniem stara się o środki z programów ramowych Unii Europejskiej. Ich celem jest rozwój międzynarodowej współpracy naukowej oraz współpracy nauki z przedsiębiorstwami, wzrost konkurencyjności europejskiej nauki, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i społeczny kontynentu.

 

Według raportu Komisji Europejskiej „Innovation Union Competitiveness Report” UW najskuteczniej spośród polskich instytucji badawczych pozyskiwał granty  w poprzednim, czyli 7. programie ramowym. W sumie zdobyliśmy 99 dofinansowań na kwotę 32,5 ml euro.

 

Uczelnia bardzo dobrze radzi sobie także w nowym programie ramowym badań i innowacji Horyzont 2020 (2014-2020). UW zdobył w nim dotychczas 26 grantów. Kolejne dwa Uniwersytet uzyskał z programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME (2014-2020). Suma dofinansowania na projekty, które będą realizowane na uczelni, wynosi 9,9 mln euro. UW jest koordynatorem sześciu spośród nich.

 

Zobacz więcej

 

 Fundusze strukturalne

W obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Uniwersytet uzyskał środki na następujące projekty:

 • Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych – program operacyjny Polska Cyfrowa, czas realizacji 2016-2019, dofinansowanie: 11,5 mln zł,
 • Studia podyplomowe: Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2018, dofinansowanie: 340 tys. zł,
 • Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2016-2018, dofinansowanie: 540 tys. zł,
 • Program staży zawodowych krajowych i zagranicznych dla studentów ostatnich lat studiów I i II stopnia Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2019, dofinansowanie: 3,2 mln zł,
 • Studiujesz w MISMaP UW – praktykuj u najlepszych – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2016-2017, dofinansowanie: 920 tys. zł,
 • Filozofia na co dzień – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2016-2018, dofinansowanie: 76 tys. zł,
 • Filozofia w akcji – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2018, dofinansowanie: 71 tys. zł,
 • Akademia Sztuki Myślenia – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2019, dofinansowanie: 84 tys. zł,
 • Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2019, dofinansowanie: 1,3 mln zł,
 • Nowy kierunek studiów – Prawo gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacyjność – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2017-2019, dofinansowanie: 900 tys. zł,
 • Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (ESOOiO) – nowy kierunek na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, czas realizacji 2016-2020, dofinansowanie: 670 tys. zł.

Aktualna lista projektów realizowanych z programów operacyjnych UE w latach 2014-2010 dostępna jest na portalu funduszy europejskich.

 

Uniwersytet Warszawski bardzo aktywnie pozyskiwał środki z funduszy europejski w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013.

 • Europejski Fundusz Społeczny 2004-2006 – 24 projekty – 28,5 mln zł,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – 10 projektów – 73 mln zł,
 • EFS Program operacyjny „Kapitał Ludzki” – 55 projektów – 184 mln zł,
 • EFRR Program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – 23 projekty – 540 mln zł,
 • EFRR Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – 1 projekt – 280 mln zł,
 • EFRR Regionalne programy operacyjne – 3 projekty – 66,5 mln zł,
 • EFRR POIG Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 41 projektów – 60 mln zł,
 • EFRR POKL Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – 3 projekty – 300 tys. zł,
 • Inne konkursy FS – 9 projektów – 4,3 mln zł.

Lista największych projektów UW finansowanych z funduszy strukturalnych (2007-2013)

 

Programy wymiany akademickiej

Uniwersytet najaktywniej spośród polskich uczelni uczestniczył w programach wspierających mobilność, do końca 2013 roku były to programy LLP Erasmus − studia i praktyki oraz Erasmus Mundus. 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Erasmus +, który zastąpił dotychczasowe.

Zobacz więcej

 

Przydatne kontakty i linki:

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 727
fax 22 55 20 729

bwr.uw.edu.pl

 

Biuro Projektów Strukturalnych  

ul. Miecznikowa 1

02-096 Warszawa
tel. 22 55 41 002

fax 22 55 41 016
bps(at)adm.uw.edu.pl

www.bps.uw.edu.pl

Według raportu opublikowanego w lutym 2013 roku Uniwersytet Warszawski jest w grupie polskich instytucji publicznych oraz firm prywatnych, które pozyskały największe środki z unijnych programów operacyjnych „Kapitał Ludzki” oraz „Innowacyjna Gospodarka”, finansowanych z funduszy strukturalnych. Zestawienie było podsumowaniem wsparcia, które już zostało przekazane na podstawie zawartych umów. W ramach POKL podpisano dotychczas w Polsce blisko 60 tys. umów na kwotę 40 mld zł. Uniwersytet zajął 22. miejsce, uczelni przyznano w sumie 140 mln zł na 32 projekty. W ramach POIG podpisano 11,5 tys. umów na kwotę 35 mld zł. Uniwersytet jest w ścisłej czołówce – jako autor 9 projektów, które zyskały wsparcie ponad 420 mln, zajął 7. miejsce.